Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66
Podstawowe informacje o Partnerstwie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Podstawowe informacje o Partnerstwie

Dodano: 2010-12-17. przez Maciej Sabal

Podstawowe informacje

Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych jest projektem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Okres realizacji projektu: 02.05.2008r. – 30.04.2013 r.
Wartość projektu: 3 099 439, 35 zł
Finansowanie: 85% - Europejski Fundusz Społeczny, 15% - Budżet Państwa

Nowatorski projekt
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych to nowatorski projekt, który zapoczątkował realizację wsparcia inwestora na poziomie lokalnym, w zakresie pozyskiwania kadr i outplacementu. Wcześniejsze inicjatywy w zakresie wsparcia inwestorów nie oferowały kompleksowych informacji nt. potencjału lokalnych zasobów ludzkich. Projekt jest szansą na wypełnienie tej luki.

Główne założenia
Fundamentalnym celem naszego projektu jest wspieranie inwestorów poszukujących pracowników oraz pracodawców restrukturyzujących zatrudnienie. Wsparcie realizowane jest poprzez stworzenie sieci partnerskiej współpracy, w skład której wchodzą podmioty z Małopolski – Wojewódzki Urząd Pracy, powiatowe urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego (urzędy miast i gmin, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), akademickie biura karier, związki zawodowe, organizacje pracodawców i przedsiębiorców. W grupie tej znajdują się zarówno instytucje ustawowo realizujące zadania państwa związane z rynkiem pracy, jak i podmioty, które szerzej wpływają na rynek pracy (podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno-społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym).

Geneza powstania Partnerstwa
Projekt zrodził się z potrzeby stworzenia nowych rozwiązań, dotyczących aktualnie funkcjonującego sposobu wspierania inwestorów w zakresie pozyskiwania kadr, a także świadczenia usług outplacementowych. U źródeł powstania projektu leżała następująca diagnoza: instytucje świadczące usługi dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usługi outplacementowe (publiczne służby zatrudnienia, instytucje otoczenia biznesu, akademickie biura karier, samorząd lokalny) czyniły to najczęściej w sposób nieskoordynowany. Każda z tych instytucji posiada inne możliwości i instrumenty świadczenia usług, realizowane indywidualnie, bez należytego uwzględnienia działań partnerskich. Efektem jest dostrzegalny brak komplementarności działań. Wobec tych okoliczności uznaliśmy, że należy na nowo ukształtować model współpracy oraz przygotować kadry zajmujące się problemem pozyskiwania kadr i pomocą osobom zwalnianym.

Sieć partnerskiej współpracy
Naszą odpowiedzią na tę sytuację było stworzenie partnerskiego sytemu współdziałania instytucji działających w obszarze wsparcia inwestorów w zakresie zasobów ludzkich. Podmioty zrzeszone w Partnerstwie podzielają przekonanie, że zasoby ludzkie są strategicznym, inwestycyjnym kapitałem Małopolski. Partnerstwo jest ciałem społecznym, apolitycznym o charakterze non-profit, nie posiada osobowości prawnej. Działa na zasadzie dobrowolnego wkładu pracy jego członków tworząc małopolską sieć współpracy na rzecz pracodawców w obszarze pozyskiwania kadr i outplacementu.

Zadania Konsultantów
Bardzo ważnym elementem tworzenia Partnerstwa było wyznaczenie przez lokalne instytucje spośród swoich pracowników Konsultantów, których zadaniem jest obsługa przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania kadr i outplacementu. Stanowi to uzupełnienie dotychczasowych działań o charakterze czysto inwestycyjnym (obsługa prawna, tereny i infrastruktura inwestycyjna czyli ”twarde” aspekty oferty inwestycyjnej). Dodatkowo, sieć partnerska działa na szczeblu lokalnym, co pozwala na pozyskiwanie i dostarczanie inwestorom bardziej szczegółowych i kompleksowych informacji o dostępnych zasobach ludzkich.

Korzyści z uczestnictwa w Partnerstwie
Z działania Partnerstwa wynikają przynajmniej dwojakiego rodzaju korzyści. Dla Partnera są to: możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń, podniesienie efektywności świadczonych usług, możliwość włączenia się w inicjatywy podejmowane w Partnerstwie, poszerzenie możliwości działania na rzecz pracodawców, korzystanie z zasobów i potencjału Partnerów, współpraca i wsparcie w organizacji wydarzeń adresowanych do pracodawców, wsparcie w zakresie przygotowania charakterystyk zasobów ludzkich, wpływ na regionalną politykę rynku pracy.
Korzyści dla małopolskiego rynku pracy to: ułatwienie pracodawcom dostępu do usług rynku pracy oraz możliwość kompleksowego reagowania na potrzeby pracodawców.

Działania podejmowane przez Partnerstwo:
•    Doskonalenie obsługi oferty dla pracodawcy poprzez szkolenia Konsultantów z instytucji partnerskich z tematyki dotyczącej obsługi inwestorów w procesie pozyskiwania kadr i outplacementu oraz opracowanie charakterystyk zasobów ludzkich w 9 regionach Małopolski;
•    Współpraca z CeBiM  - wsparcie ekspertów dla Konsultantów;
•    Organizacja wizyt studyjnych promujących dobre praktyki obsługi inwestorów oraz współpracy instytucji;
•    Powstawanie punktów informacyjnych dla pracodawców u Partnerów;
•    Koordynacja działań związanych z poszukiwaniem pracowników w regionie;
•    Koordynacja działań outplacementowych w regionie.

Zapoznaj się z celami i misją Partnerstwa

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0