Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Reklamy.class.php on line 93
Oferta wsparcia podmiotów publicznych Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Oferta wsparcia podmiotów publicznych

Dodano: 2010-12-01. przez Maciej Sabal

Powiatowe Urzędy Pracy (w skr.PUP) oferują:
Doradztwo i współpracę w przygotowaniu programu działań pomocowych dla zwalnianych pracowników.
W ramach programu PUP mogą realizować:
1.Poradnictwo grupowe dla zwalnianych pracowników obejmujące m. in.:
-metody poszukiwania pracy,
-przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych,
-przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych,
-podniesienie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu autoprezentacji.
2.Poradnictwo indywidualne dla zwalnianych pracowników obejmujące m. in.:
-bilans kompetencji,
-określenie słabych i mocnych stron,
-predyspozycje i preferencje zawodowe,
-określenie kierunków szkoleń przekwalifikowujących,
-określenie kierunków szkoleń podnoszących posiadane kwalifikacje.
3.Szkolenia podnoszące kwalifikacje i przekwalifikowujące – zgodnie z ofertą odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy.
4.Pośrednictwo pracy
5.Subsydiowanie zatrudnienia
Pracodawca zatrudniając określone kategorie osób bezrobotnych przez okres do 6 lub 12 miesięcy otrzymuje określone ulgi finansowe
Z tytułu zatrudnienia pracodawca otrzymuje przez 6 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne tych osób. Miesięczna wysokość refundacji wynosi maksymalnie równowartość zasiłku dla osób bezrobotnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia
6.Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Pracodawca może otrzymać takie wsparcie finansowe zatrudniając osobę bezrobotną przez okres, co najmniej 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość kwoty wypłaconej może maksymalnie wynosić 600 % przeciętnego wynagrodzenia za każdą osobę zatrudnioną.
7. Refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne
Pracodawca może otrzymać takie wsparcie finansowe zatrudniając osobę bezrobotną w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz gdy po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony. Wysokość kwoty wypłaconej może wynosić maksymalnie 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie oferuje dodatkowo:
1.Instruktaż na temat znaczenia wsparcia psychologicznego dla osób zwalnianych i pomoc w świadczeniu usługi wsparcia psychologicznego.
2.Instruktaż przygotowujący wolontariuszy  (pracowników firmy, ew. związków zawodowych) do realizacji wsparcia koleżeńskiego wobec zwalnianych kolegów.
3.Porady, jak zmniejszyć koszty zatrudnienia i zmniejszyć skalę zwolnień wykorzystując elastyczne formy zatrudnienia.
4.Uzupełnieie działań PUP o wsparcie psychologiczne dla osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych.
5.Koordynację działań podejmowanych wspólnie z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz współpracującymi agencjami zatrudnienia i organizacjami zrzeszającymi pracodawców.
6. Punkt Informacyjny dla Pracodawców (więcej)
7. Poradnictwo i informację zawodową
Zobacz ofertę Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie (więcej )
 
WSZELKĄ POMOC I USŁUGI WOJEWODZKI URZĄD PRACY i POWIATOWE URZĘDY PRACY REALIZUJĄ BEZPŁATNIE!

W program zwolnień i pomoc osobom zwalnianym może także włączyć się:
- związek zawodowy jeśli działa na terenie danego zakładu,
związki zawodowe oprócz pomocy typowo socjalnej mogą świadczyć bezpłatnie pomoc doradczą czy usługę pośrednictwa pracy;
- jednostka samorządu terytorialnego (tj. np. gmina, miasto) właściwe dla siedziby zakładu pracy lub miejsca zamieszkania osoby zwalnianej.
Jednostki samorządu terytorialnego aktywizują się zwykle gdy zwolnienia mają dużą skalę i gdy stają się  istotnym problemem społecznym. W zależności od sposobów i środków jakimi dysponuje dana jednostka może ona pomóc na różne sposoby: od doraźnego wsparcia materialnego po pośrednictwo pracy, mediację z innymi pracodawcami w celu przejęcia zwalnianych pracowników itp.

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »