Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 95

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/data/DB_Menu.class.php on line 66
Got error 28 from storage engine

select distinct m.tag, m.szerokosc, m.wysokosc, r.id, r.url_pliku, r.alternatywny_HTML, r.tekst_alt, t.rozszerzenie from wup_reklama r inner join wup_reklama_miejsce m ON r.reklama_miejsce_id = m.id inner join wup_reklama_typ_pliku t ON r.reklama_typ_pliku_id = t.id inner join wup_reklama_reklama_dzial d ON d.reklama_id = r.id inner join wup_reklama_dzial rd on d.reklama_dzial_id = rd.id where r.aktywna="t" and m.aktywne="t" and rd.orig_dzial = "Artykuly" and (rd.id_orig is NULL or rd.id_orig = "23")
File:/var/www/_libs/data/DB.class.php
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/_libs/data/DB.class.php on line 177

Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/_libs/data/DB.class.php on line 180
Bezpłatne usługi firm komercyjnych
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Bezpłatne usługi firm komercyjnych

Dodano: 2013-04-07. przez Maciej Sabal

W ramach Programu Wsparcia Pracodawców Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wyłonił firmy, które bezpłatnie pomagają pracodawcom restrukturyzującym zatrudnienie w przeprowadzeniu procesów outplacementowych. Pomoc ta świadczona jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 8.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Oferty skierowana są przede wszystkim dla zwalnianych pracowników, a także do pracodawców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i zmuszeni są przeprowadzać zwolnienia

PROJEKTY REALIZOWANE DLA WOJEÓWDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

1. PROJEKT „NOWY ZAWÓD I NOWE UMIEJĘTNOŚCI SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKICH ROLNIKÓW"
Kontakt:
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
Os. XXXV-lecia PRL 9
32-082 Karniowice
Tel. (12) 285-21-13
Fax. (12) 285-11-07
E-mail: sekretariat@modr.pl
www.modr.pl

Okres realizacji:
01.11.2010 - 31.12.2013
Grupa docelowa:
Planowana liczba beneficjentów:
2011: 720 osób
2012: 387 osób
2013: 93 osób
- rolnicy lub domownicy ubezpieczeni w KRUS (w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym),
- mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich lub miast do 25 tys. mieszkańcy z terenu województwa małopolskiego,
- osoby zamierzające podjąć zatrudnienie poza rolnictwem lub rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą w okresie do 6 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
Oferta projektu:
- kursy zawodowe (m.in. operator maszyn budowlanych, kucharz z elementami cateringu i małej gastronomii, spawacz (metody MAG i TIG), cukiernik)
- szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
- warsztaty „Aktywni na rynku pracy"
- doradztwo zawodowe,
- doradztwo prawne
- doradztwo psychologiczne


2. PROJEKT „NOWA SZANSA - PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI"
Kontakt:
WYG International Sp. z o.o.
ul. Ładna 4-6
31-444 Kraków
Tel/fax +48 12 412 01 91
e-mail: malgorzata.mucha@wyginternational.pl
www.wyginternational.pl

Okres realizacji:
01.07.2012 - 30.06.2014

Grupa docelowa:
- 150 osób pracujących/zamieszkujących w woj. małopolskim
- osoby zagrożone zwolnieniem
- przewidziane do zwolnienia
- zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dot. zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne;
- osoby zwolnione z przedsiębiorstw, z przyczyn dot. pracodawcy będą stanowiły min.30% uczestników
Oferta dla pracowników przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych:
- indywidualne doradztwo zawodowe - wsparcie w postaci indywidualnych sesji z doradcą zawodowym, które będą trwały średnio 5 godzin na osobę, ma na celu wypracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
- indywidualne doradztwo psychologiczne - doradztwo psychologiczne przewidziane jest dla osób, które utraciły pracę w wyniku zwolnień i znajdują się w złej kondycji psychicznej
- szkolenia i kursy zawodowe - zamknięty pakiet szkoleń, które oferujemy stworzony został w oparciu o zawody deficytowe w województwie małopolskim. Szkolenia pozwolą nabyć nowy zawód, zgodnie ze stworzonym Indywidualnym Planem Działania;
- staże zawodowe - pozwolą nabyć/podwyższyć praktyczne umiejętności w danym zawodzie przez wykonywanie zadań w miejscu pracy. Po stażu pracodawca wyda opinię o nabytych umiejętnościach przez BO, a Lider Projektu wyda zaświadczenie o ukończeniu stażu.
- warsztaty poszukiwania pracy z elementami automotywacji i autoprezentacji - warsztaty te przygotują uczestników projektu do efektywniejszego wkroczenia na rynek pracy. Podczas warsztatów uczestnicy będą uczyć się tworzyć CV, Listy Motywacyjne, poznają różnorodne metody poszukiwania pracy, przygotują się na rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi pracodawcami;
- Pośrednictwo Pracy - każdy z uczestników otrzyma co najmniej 2 oferty pracy w ramach projektu;
- wsparcie z zakresu zakładania działalności gospodarczej - uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia z zakresu podejmowania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej

- szkolenia z zakresu zarządzania stresem i indywidualne wsparcie jobcoachow


3. PROJEKT „NOWE KWALIFIKACJE - NOWA PRACA"
Kontakt:
PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
Ul. Wadowicka 8a (I piętro, lokal nr 21)

30-415 Kraków 

tel.: (12) 292 76 32,
e-mail: martyna.tomaszewska@pmdg.pl

www.nowekwalifikacje.com
Okres realizacji:
01-05-2012 - 30.04.2014
Grupa docelowa:
- osoby zamieszkałe lub/i pracujące w woj. małopolskim,
- osoby, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie 6 miesięcy od przystąpienia do projektu
- osoby które są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem
Oferta projektu:
-
ścieżka doradczo-szkoleniowa (pozadotacyjna): obejmuje kompleksowe doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, test Insights oraz szkolenie zawodowe służące przekwalifikowaniu. Każda osoba, która weźmie udział w projekcie otrzyma 2 oferty pracy dopasowane do jej kwalifikacji zawodowych
- ścieżka dotacyjna: obejmuje na etapie rekrutacji doradztwo zawodowe z IPD, test postaw przedsiębiorczych, wstępną ocenę pomysłu na biznes. Po zakwalifikowaniu sie do udziału w konkursie na biznesplan każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniu Własna firma od podstaw oraz doradztwie indywidualnym i grupowym dotyczącym tworzenia biznesplanu oraz różnorodnych aspektów prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Po szkoleniach, odbędzie się konkurs biznes planów, z czego 20 najlepszych otrzyma dofinansowanie nawet do 40 tys. zł. oraz wsparcie pomostowe: kapitałowe i doradcze.  Osoby, które otrzymają dotację będą musiały prowadzić działalność gospodarczą przez 12 miesięcy.


4. PROJEKT „KOMPETENCJE I ADAPTACJA"
Kontakt:
Grupa Doradcza Projekt sp. z o.o.
ul. Ładna 4-6
31-444 Kraków
tel.  12 412 13 00
e-mail: magdalena.sobota@gdp-krakow.pl
www.gdp-krakow.pl

Okres realizacji:
01.06.2012 - 31.05.2014
Grupa docelowa:
- osoby zamieszkałe lub/i pracujące w woj. małopolskim,
- osoby, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie 6 miesięcy od przystąpienia do projektu
- osoby które są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem
Oferta projektu:
- Indywidualne Poradnictwo Zawodowe IPD - wsparcie to ma na celu poprawę kondycji psychicznej, pobudzenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy
- szkolenia zawodowe - wybór szkoleń zależny będzie od potrzeb uczestników
- staże i praktyki zawodowe
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - Program warsztatów obejmuje zapoznanie uczestników z sytuacją na rynku pracy, wymogami pracodawców.
W trakcie realizowane będą ćwiczenia z technik poszukiwania pracy, opracowania dokumentów  aplikacyjnych, prowadzania rozmowy z pracodawcą, walki ze stresem, ćwiczenia umiejętności pracy zespołowej, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz moduł z zakresu prawa pracy.
- job - coaching
- Pośrednictwo Pracy
- wsparcie z zakresu przedsiębiorczości

5. PROJEKT „REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB DOTKNIĘTYCH NEGATYWNYMI SKUTKAMI PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW"
Kontakt:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski i Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73A
Kraków 31-153
Tel. 12 633-51-54
e-mail: mistia@mistia.org.pl
www.mistia.org.pl

Okres realizacji:
01.09.2012 - 30.06.2014
Grupa docelowa:
- (90 osób) zamieszkałych lub pracujących w województwie małopolskim
- osoby zagrożone zwolnieniem, przewidziane do zwolnienia zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne lub modernizacyjne,
- osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu
Oferta projektu:
-
poradnictwo zawodowe, psychologiczne,
- szkolenia zawodowe (zgodne z IPD i zapotrzebowaniem rynku pracy),
- staże i praktyki zawodowe,
- Pośrednictwo pracy,
- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej


PROJEKT REALIZOWANY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO


1. PROJEKT „NOWY RODZIAŁ"
Kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
ul. Słowackiego 8
32-500 Chrzanów
tel.: 32 75-33-801
fax.: 32 75-33-899
e-mail: krch@praca.gov.pl
www.pup-chrzanow.pl
Okres realizacji:
01.04.2012 - 31.03.2014
Grupa docelowa:
- 42 osoby bezrobotne (21 mężczyzn /21 kobiet) zamieszkałych na terenie  powiatu chrzanowskiego (woj. małopolskie), które utraciły pracę z przyczyn dot. pracodawcy, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu
Oferta projektu:
- poradnictwo psychologiczne
- doradztwo zawodowe wraz z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania
- szkolenia indywidualne
- staże (do 6 miesięcy)
- dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej dla osób posiadających predyspozycje przedsiębiorcze. Wsparcie zakłada: doradztwo i szkolenia (ABC własnej firmy), przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 40 000 zł), przyznanie 6 miesięcznego wsparcia pomostowego (do 800 zł/m-c)


PROJEKT REALIZOWANY DLA POWIATU CHRZANOWSKIEGO, OŚWIĘCIMSKIEGO, WADOWICKIEGO


1. PROJKET „WRACAM NA RYNEK!"

Kontakt:
Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
Janiny Woynarowskiej 1
32-500 Chrzanów
tel. 32-623-32-18
e-mail: tozch@tozch.edu.pl
www.tozch.edu.pl

Okres realizacji:
01.06.2012 - 30.04.2014
Grupa docelowa:
Planowana liczba beneficjentów:  40
- są zagrożone zwolnieniem
- są przewidziane do zwolnienia
- utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
Oferta projektu:
- wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 40tys. zł wraz ze wsparciem pomostowym na okres 6 miesięcy - 12 miesięcy,
- wsparcie w zakresie znalezienia nowej pracy lub zmianie miejsca pracy,
- wsparcie szkoleniowe z możliwością odbycia stażu w zawodzie: Specjalista(tka) finansowo - księgowy(a),Przedstawiciel(ka) Handlowy(a) z prawem jazdy kat. B,
Kierowca kat. C.Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/_libs/Wstawki.class.php on line 62

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0