Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Oferta wsparcia dedykowana zwalnianym pracownikom oświaty

Dodano: 2012-11-19. przez Maciej Sabal

Nauczyciele oraz pracownicy małopolskich szkół, którzy są zagrożeni zwolnieniem, mogą skorzystać z PROGRAMU WSPARCIA DLA ZWALNIANYCH PRACOWNIKÓW MAŁOPOLSKICH SZKÓŁ

Kluczowym zadaniem programu, jest efektywne wykorzystanie predyspozycji oraz umiejętności zwalnianych osób w celu zwiększenia szans na znalezienie nowego miejsca pracy i osiągnięcia ponownej stabilizacji zawodowej. 


Dla zwalnianych pracowników oświaty opracowano specjalną ścieżkę pomocy. Działania rozpoczęto od realizacji programu ONyKS (Program Outplacementu Nauczycieli Krakowskich Szkół), stworzonego we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Urzędem Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Grupą Doradczą Projekt Sp. z o.o. Program ten bardzo szybko rozszerzono i obecnie mogą z niego korzystać pracownicy oświaty z całej Małopolski.

Aktualnie zwalniani nauczyciele oraz pozostali pracownicy placówek oświatowych z terenu całego województwa mogą skorzystać z następujących projektów outplacementowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „PROGRES II - program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji małopolskiej gospodarki"
  realizator WYG International Sp. z o.o.
  Okres realizacji:
  01.07.2011 - 31.03.2013
- „Kompetencja i Adaptacja" - realizator Grupa Doradcza Projekt & Zarządzanie i Projekty
  Okres realizacji:
  01.06.2012 - 31.05.2014
- „Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorców"
  realizator Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski i Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
  Okres realizacji:
  01.09.2012 - 30.06.2014

Proponowane formy wsparcia:
Indywidualne doradztwo zawodowe - wsparcie w postaci indywidualnych sesji z doradcą zawodowym, które mają na celu wypracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej. Ścieżka indywidualnego doradztwa będzie wyglądać następująco:
Analiza potrzeb - sesja obejmuje następujące zagadnienia:
- określenie trudności zawodowych
- rozpoznanie wstępnych celów zawodowych
- ocena postawy w stosunku do przyszłości
- postrzeganie samego siebie
Rynek pracy i warsztat edukacyjny - sesja obejmuje następujące zagadnienia:
- sytuacja na rynku pracy i jej rozwój
- wymagania zawodowe - oczekiwania pracodawców
- możliwość kształcenia i warunki uczestnictwa
Opracowanie Indywidualnego Planu Działania - sesja obejmie opracowanie IPD uwzględniającego plany, cele, sposoby osiągnięcia celów w określonym czasie i miejscu
Ocena poziomu kompetencji miękkich
Indywidualne doradztwo psychologiczne
- doradztwo psychologiczne przewidziane jest dla osób, które utraciły pracę w wyniku zwolnień i znajdują się w złej kondycji psychicznej. Sesje obejmują:
- diagnozę specyficznych problemów związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy
- wzmocnienie zasobów psychologicznych klienta
- opracowanie indywidualnego planu działania w oparciu o potencjał osobowościow
Szkolenia i kursy zawodowe - zamknięty pakiet szkoleń, które oferujemy stworzony został w oparciu o zawody deficytowe w województwie małopolskim. Szkolenia pozwolą nabyć kwalifikacje, zgodnie ze stworzonym Indywidualnym Planem Działania;
Staże zawodowe - pozwolą nabyć/podwyższyć praktyczne umiejętności w danym zawodzie przez wykonywanie zadań w miejscu pracy. Staż trwa średnio 3 miesiące i jest zakończony wydaniem referencji przez Pracodawcę oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego.
Warsztaty poszukiwania pracy z elementami automotywacji i autoprezentacji - warsztaty te przygotują uczestników projektu do efektywniejszego wkroczenia na rynek pracy. Podczas warsztatów uczestnicy będą uczyć się tworzyć CV, Listy Motywacyjne, poznają różnorodne metody poszukiwania pracy, przygotują się na rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi pracodawcami;
Pośrednictwo Pracy - każdy z uczestników otrzyma co najmniej 2 oferty pracy w ramach projektu;
Wsparcie z zakresu zakładania działalności gospodarczej - uczestnicy projektu mogą skorzystać ze wsparcia z zakresu podejmowania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej jeśli:
- wyrażają chęć założenia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej
- wykazują predyspozycje przedsiębiorcze (zweryfikowane przez doradcę)
- mają pomysł na biznes wykazujący realne szanse powodzenia
Wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń:
- podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
- aspekty ekonomiczne
- pozyskiwanie środków zewnętrznych
Wsparcie finansowe w postaci dodatków motywacyjnych lub relokacyjnych - dodatki relokacyjne będą wypłacane osobom, które uzyskają zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, natomiast dodatki motywacyjne adresowane są do osób, które w nowym miejscu zatrudnienia uzyskują niższe wynagrodzenie niż w poprzednim zakładzie pracy


KONTAKT
1. PROJEKT „PROGRES II - PROGRAM WSPARCIA PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI I ADAPTACJI MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI"
Kontakt:
Anna Hrynyszyn
WYG International Sp. z o.o.
ul. Ładna 4-6
31-444 Kraków
Tel/Fax. +48 12 412 01 91
e-mail: anna.hrynyszyn@wyginternational.pl
http://www.projekt-progres.pl/
2. PROJEKT „KOMPETENCJE I ADAPTACJA"
Kontakt:
Magdalena Sobota
Grupa Doradcza Projekt sp. z o.o.
ul. Ładna 4-6
31-444 Kraków
tel.  12 412 13 00
e-mail: magdalena.sobota@gdp-krakow.pl
http://www.gdp-krakow.pl/
3. PROJEKT „REINTEGRACJA ZAWODOWA OSÓB DOTKNIĘTYCH NEGATYWNYMI SKUTKAMI PROCESÓW RESTRUKTURYZACJI MAŁOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW"
Kontakt:
Lidia Powirska
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski i Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
ul. Szlak 73A
Kraków 31-153
Tel. 12 633-51-54
e-mail: mistia@mistia.org.pl
http://www.mistia.org.pl/


Ponadto zwalniani pracownicy oświaty mogą skorzystać z oferty wsparcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, która ma charakter uzupełniający w stosunku do wymienionych powyżej, realizowana jest w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Punktu Informacyjnego dla Pracodawców. Pracownicy szkół mogą liczyć na wsparcie psychologiczne oraz poradnictwo grupowe. Świadczone jest również poradnictwo indywidualne obejmujące bilans kompetencji, określenie słabych i mocnych stron, predyspozycje i preferencje zawodowe, określenie kierunków szkoleń przekwalifikowujących oraz podnoszących posiadane kwalifikacje.
W ramach Centrum pracodawcy mogą także uzyskać informacje na temat elastycznych form zatrudnienia. Pracownicy Punktu Informacyjnego dla Pracodawców mają natomiast za zadanie pomagać zgłaszającym się do nich pracownikom oświaty wybrać odpowiednią formę wsparcia oraz wyjaśniać kwestie związane z przystąpieniem do programu.

Kontakt:
Ewa Bodzińska - Guzik
Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
tel. 12 42 40 738
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl

Teresa Kupis
Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu
Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
tel. 18 44 29 490
e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl

Monika Włudyka
Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
Zespół Zamiejscowy w Tarnowie
al. Solidarności 5-9
tel. 14 62 69 940      
e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl
www.wup-krakow.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: Magdalena Mikołajczyk tel. 012 428 78 76, e-mail: mmikolajczyk@wup-krakow.pl

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »