Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Małopolska
Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych

Rada Partnerów - relacja

Dodano: 2012-03-19. przez Maciej Sabal

Uczestnicy posiedzenia Rady Partnerów (16 marca) zaakceptowali wszystkie postulaty czterech grup roboczych, zmagających się z rekomendacjami z badania ewaluacyjnego. W czasie najbliższych miesięcy postanowienia te będą wprowadzane do codziennej praktyki Partnerstwa.

Joanna Słomka i Andrzej Martynuska

Joanna Słomka i Andrzej Martynuska

Spotkanie Rady Partnerów, które odbyło się 16 marca w hotelu Novotel, przybrało innowacyjną formułę – głównymi prelegentami byli liderzy czterech grup roboczych, które ukonstytuowały się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Właśnie wtedy przedstawiono Partnerom raport z badania ewaluacyjnego (przeprowadzonego przez studentów Instytutu Socjologii UJ), w którym dało się wyróżnić kilku obszarów wymagających poprawy.

16 marca grupy robocze miały szansę na zaprezentowanie swoich rozwiązań. Wszystkie okazały się interesujące, co potwierdziło blisko 50 uczestników spotkania Rady Partnerów, którzy oprócz wysłuchania prezentacji liderów, zatwierdzali zaproponowane przez nich rozwiązania. Trzeba zaznaczyć, że każde głosowanie pociągnęło za sobą ożywioną dyskusję.

Po powitaniu uczestników Rady Partnerów przez Dyrektora WUP Andrzeja Martynuskę, nastąpiła krótka prezentacja planów Partnerstwa, którą przeprowadziła kierownik projektu Joanna Słomka. Na tym zakończyła się „tradycyjna” część Rady – pozostałe należały do liderów grup roboczych i innych uczestników spotkania.

Prezentację pierwszej grupy roboczej przedstawił jej lider – Wojciech Chowaniak z Urzędu Gminy Zawoja. Grupa ta mierzyła się z zagadnieniem „Jak zmierzyć efektywność wspólnych działań? Wskaźniki działania Partnerstwa”. Wśród zaproponowanych przez grupę rozwiązań było powołanie Prezydium Partnerstwa, które – zgodnie z intencją pierwszej grupy roboczej – ma być mniejszym ciałem spotykającym się częściej niż Rada Partnerów, które będzie wyznacząć bieżący nurt Partnerstwa. Oprócz tego zaproponowano wybór lokalnych liderów oraz organizację spotkań na szczeblu lokalnym. Oprócz tego grupa zaproponowała model sprawozdawczości oparty na wypełnianiu kart Zespołów Zadaniowych oraz ankiet kwartalnych – w ten sposób będzie można „zmierzyć” działania Partnerstwa. Uczestnicy spotkania zgodzili się na wszystkie postulaty grupy, pozostawiając szczegóły techniczne (jak np. w przypadku Prezydium) na najbliższe miesiące.

Małgorzata Chrapek

Małgorzata Chrapek

Prezentację drugiej grupy roboczej przeprowadziła Małgorzata Chrapek – wójt Gminy Wieprz. Grupa zmagała się z zagadnieniem „Jakich korzyści pragniemy dla naszych instytucji? System motywacyjny dla  Partnerów”. Małgorzata Chrapek rozpoczęła prezentację od przykładu swojej Gminy – wskazała na realne korzyści, jakie zyskała na uczestnictwie w Partnerstwie, które ułożyły się w imponująco długą listę. Postulaty drugiej grupy roboczej przedstawiają się następująco: organizacja spotkań Partnerów w obrębie powiatów; udostępnienie bezpośredniego adresu e-mail do decydenta; wskazywanie innym instytucjom dobrych przykładów współpracy w ramach sieci partnerskiej; promowanie korzyści wynikających z uczestnictwa w Partnerstwie wśród innych instytucji; podejmowanie wspólnych działań lobbingowych w celu rozwiązywania obszarów problemowych, z jakimi stykają się instytucje partnerskie. Rozwiązania te spotkały się z akceptacją uczestników spotkania 16 marca.

Waldemar Jakubas

Waldemar Jakubas

Grupa robocza nr 3 mierzyła się z zagadnieniem „Jak zachęcać Konsultantów do aktywności?  System motywacyjny dla Konsultantów”. Prezentację wygłosił jej lider – Waldemar Jakubas, wicedyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy. Motywacja Konsultantów jest zagadnieniem, które było poruszane na forum Rady Partnerów jeszcze przez przeprowadzeniem badania ewaluacyjnego. Lukę w tym zakresie miał częściowo wypełnić Konkurs na Konsultanta Roku. Właśnie od Konkursu wyszedł Waldemar Jakubas w swej prezentacji. Członkowie grupy roboczej jak najbardziej popierają tę inicjatywę, proponują jednak poszerzenie jego kryteriów o inne inicjatywy podejmowane przez Konsultantów w zakresie obsługi pracodawcy (mowa m.in. o innowacyjnych metodach, nietypowych rozwiązaniach etc.). Ponadto grupa zaproponowała: przeprowadzania przez przełożonych rozmów motywujących z Konsultantami; egzekwowania przez przełożonego informacji od Konsultantów nt. działań realizowanych w ramach Partnerstwa; umieszczenie na stronie www każdego z partnerów informacji, kto w danej instytucji pełni rolę Konsultanta i jakie zadania na rzecz pracodawców wykonuje; przesyłanie przez Konsultantów kwartalnych ankiet aktywności Konsultanta (to postulat tożsamy z rozwiązaniem zaproponowanym przez grupę pierwszą). Również te postulaty zostały zaakceptowane przez członków grupy roboczej.

Jako ostatni z prezentacją wystąpił lider grupy roboczej nr 4 – Rafał Kulczycki kierujący Centrum Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Krakowa. Grupa zmagała się z zagadnieniem „Co możemy sobie dawać nawzajem? Baza danych o usługach, danych, wsparciu dostępnym u Partnerów”. Prezentację Rafała Kulczyckiego poprzedziło wprowadzenie Mirosława Przybyła – prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości (MIRiP). Wprowadzenie było głosem pracodawcy, niejako dowodem na to, że pracodawcy/inwestorzy potrzebują aktualnych i sprawdzonych informacji. Warto zaznaczyć, że Mirosław Przybył wraz Lesławem Kucharczykiem (również przedstawicielem MIRiP) brali udział w pracach grupy roboczej. MIRiP jest jednym z nielicznych członków Partnerstwa reprezentujących pracodawców. Grupa robocza nr 4, która spotykała się aż czterokrotnie, by doprecyzować swoją propozycję, przygotowała „Mapę zasobów informacyjnych Partnerów” – miejsca, gdzie gromadzone byłyby aktualne informacje oraz krótka charakterystyka obszarów działania poszczególnych grup Partnerów (Powiatowych Urzędów Pracy, urzędów miast i gmin, akademickich biur karier, Ochotniczych Hufców Pracy, WUP oraz MIRiP). Prototyp mapy – najbardziej namacalny rezultat prac tej grupy – jest już zamieszczony na platformie Inwestor WUP Kraków – pod tym linkiem Funkcjonowanie tej mapy będzie wymagać od Partnerów pewnej aktywności, aby narzędzie działało prawidłowo, powinny zostać zrealizowane następujące postulaty grupy - Powiatowe Urzędy Pracy: aktualizacja informacji o planach działań (2 razy do roku), informacje o bieżącej działalności urzędów (w zależności od sytuacji); Jednostki Samorządu Terytorialnego: aktualizacja baz ofert inwestycyjnych, danych dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego oraz zadań inwestycyjnych gmin; Ochotnicze Hufce Pracy: informacje o zarejestrowanych kandydatach do pracy (4 razy do roku); Akademickie Biura Karier: podanie informacji o liczbie absolwentów (raz do roku), opis kierunków prowadzonych na uczelniach. Postulaty tej grupy również zostały zaakceptowane przez Partnerów.

Spotkanie 16 marca zakończyło się postanowieniem, że do kolejnego posiedzenia Rady Partnerów (prawdopodobnie listopad br.) postulaty grup roboczych zostaną zrealizowane. Będzie to wymagało sporo pracy, jednak postawa członków Rady Partnerów wskazuje na to, że zakończy się to sukcesem.

Dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu Radu Partnerów, a także za aktywne prace w ramach czterech grup roboczych. O postępach w realizacji prac będziemy informować Partnerów m.in. za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Uczestnicy spotkania Rady Partnerów

Uczestnicy spotkania Rady Partnerów

Wsparcie dla pracodawców - znajdź instytucję

Oferta zasobów ludzkich w małopolskich powiatach

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać na swoją skrzynkę najnowsze informacje dotyczące naszego Partnerstwa i jesteś zainteresowany przydatnymi informacjami dla pracodawców

zapisz się do naszego newslettera:

      więcej »